25.10.2023

Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Gelir vergisi beyannamesi, bireylerin ve işletmelerin bir yıl içindeki mali hareketlerinin resmi kaydıdır. Bu belge, kazançlarımızın ve devlete olan vergi yükümlülüklerimizin ayrıntılı bir dökümünü sunar. Bu blog yazısında gelir vergi beyannamesi nedir, kimler beyanname vermelidir, nasıl doldurulur ve hangi belgelerin gerektiğine kadar her detayı adım adım keşfedeceksiniz.

Gelir Vergisi Beyannamesi Ne Demektir?

Gelir vergisi beyannamesi, bireylerin veya kurumların belirli bir dönemde elde ettikleri geliri resmi olarak devlete bildirdikleri bir belgedir. Bu belge, gelirin kaynağını, miktarını ve bu gelir üzerinden ödenmesi gereken vergi tutarını gösterir. Beyanname, mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri için gereklidir. Türkiye sınırları içerisinde kazanç elde eden bütün gruplar, Türkiye’de ikamet edip etmediği fark etmeksizin kazançlarının bir kısmını devlete ödemek zorundadır.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de olan gelir vergisi beyannamesi, belirli bir gelir seviyesinin üzerindeki bireyler için zorunludur. Beyanname verme süreci, mükellefin gelirini doğru şekilde bildirmesi ve bu gelir üzerinden hesaplanan vergiyi zamanında ödemesi gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, beyanname verme süreci, vergi dairelerinin gelirin doğruluğunu kontrol etmelerine olanak tanır.

Kimler Gelir Vergisi Beyannamesi Verir?

Gelir vergisi ödemek zorunda olan kazanç sahipleri Vergi Usul Kanunu’nda maddeler şeklinde yer alır. Gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olan kazanç sahipleri için mükellefiyet şartları tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet olarak ikiye ayrılır. Gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olan ve tam mükellef statüsünde yer alan kazanç sahipleri şunlardır:

 • İkametgâhı Türkiye sınırları içerisinde yer alan kazanç sahipleri
 • İkametgâhı Türkiye’de olmayan fakat ticari faaliyetlerini Türkiye sınırları içerisinde yürütüp kazanç elde edenler (Resmi daire ve müesseselere ya da merkezi Türkiye sınırları içerisinde bulunmakta olan teşekkül, müessese ve teşebbüslere bağlı olan ve bu oluşumların işleri için yurtdışında ikamet eden kazanç sahipleri)
 • Bir yıl içerisinde Türkiye’de 6 aydan fazla bulunan ve kazanç elde edenler

Bu şartları taşımayan bazı kazanç sahipleri de gelir vergisi beyannamesi vermek durumunda olabilir. Türkiye sınırları içerisinde 6 aydan az bulunan ve gelir elde eden kişiler dar mükellef statüsü taşır. Dar mükellef durumunda olan kazanç sahiplerinin vergilendirilmesi ve vergi beyannamesi süreci farklılık gösterebilir. Bir takvim yılı içerisinde Türkiye’de kazanç elde eden ve 6 ayı doldurmadan Türkiye sınırlarından çıkan kişi ve kurumlar dar mükellef olarak adlandırılır. Hem gerçek hem de tüzel kişiler dar mükellef durumunda olabilir.

Aynı zamanda Türkiye’de kazanç elde eden, Türkiye’de altı aydan fazla kalan ama Türkiye’ye yerleşmemiş olan kazanç sahipleri de dar mükellef adı altında işleme alınır. Türkiye sınırlarında yaşanan tutukluluk, hastalık gibi durumlar kazanç sahibinin dar mükellef statüsü almasına zemin hazırlayabilir.

Hangi Kazançlar için Gelir Vergisi Beyannamesi Gerekir?

Gelir vergisi beyannamesi, gerçek usulde elde edilen kazançlar için gereklidir. Bu kazançlar, bireylerin veya kurumların belirli bir dönemde elde ettikleri ve vergilendirilmesi gereken gelirleri kapsar. Gelir vergisinin kapsamına giren kazanç türleri şunlardır:

 • Serbest meslek faaliyetleri ile oluşan kazançlar
 • Gayrimenkul sermaye iratları (kira gelirleri)
 • Ücretler (asıl ücret, ikramiye ve prim gibi ücret ekleri, akort ücret, bahşiş, yüzde yönetimi sonucu oluşan ücret)
 • Menkul sermaye iratları (kira gelirleri)
 • Zirai kazançlar (çiftçilik faaliyetleri sonucu yıl içerisinde elde edilen kazançlar)
 • Diğer kazançlar ve iratlar (kazançları basit usulde vergiye tabi tutulan ve ticaret erbabı bünyesinde faaliyet gösterenlerin elde ettiği kazançlar, özel inşaat oluşumlarında çalışan işçiler, özel hizmetlerde faaliyet gösteren şoförler, gayrimenkul sermaye iradı bünyesinde çalışanlar)

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi, bireylerin veya kurumların bir takvim yılı içerisinde elde ettiği ticari kazançlar üzerinden belirlenen oranlara göre hesaplanır. Bu hesaplama, yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden yapılır ve mükellefin gelirine göre değişiklik gösterebilir.

Ticari kazançlar, bir işletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği net gelirdir. Bu kazançların hesaplanmasında, işletmenin gelirleri ile giderleri arasındaki fark dikkate alınır. Elde edilen bu net tutar, yıllık gelir vergisi beyannamesi için belirtilen oranlara tabi tutularak vergi miktarı belirlenir.

Gelir Beyannamesi Nereden Alınır?

Gelir Beyannamesi Nereden Alınır?

Gelir beyannamesi mükellef grupların internet üzerinden kolay şekilde yapılabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden gelir vergisi beyannamesi belgesine ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde bulunan beyanname belgesini indirdikten sonra gerekli alanları uygun şekillerde doldurmanız gerekir. Sonrasında beyanname belgesi teslim edilerek gerekli miktar ödenebilir. Bu süreç aynı zamanda mali müşavir yoluyla da gerçekleştirilebilir. Mali müşavirler gelir vergisi sürecinin her bir bölümünü titizlikle yönetir ve mükellef tarafın herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmaz.

Gelir Vergisi Beyannamesi Nereye Verilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden indirilip doldurulan gelir vergisi beyannamesi Gelir İdarisine teslim edilir. Beyanname belgesini doldurduktan sonra bağlı olunan vergi dairesine de beyanname teslim edilebilir ve ödeme yapılabilir. Gelir vergisi beyannamesi aynı zamanda e-Beyanname sistemi üzerinden de iletilebilir. e-Beyanname sistemi ile beyanname belgesi kolay bir şekilde doldurulup sisteme işlenebilir. Yine bu süreç de mali müşavir hizmeti alınarak tamamlanabilir. Mükellef taraflar ikamet ettikleri bölgedeki merkez vergi dairesine de gelir vergisi beyannamesi belgesini teslim edebilir.

Gelir Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Gelir vergisini yasalara uygun şekilde ödemek ve yasal yaptırımlara mahal vermemek için beyanname belgesinin zamanında verilmesi önem taşır. Gelir vergisi her yıl ödenir ve beyanname teslimi yapılmadan ödemenin gerçekleşmesi mümkün değildir. Gelir vergisi beyannamelerini Mart ayının 25. gününde saat 24.00’a kadar teslim edebilirsiniz.

Gelir vergisi ödemesini bir yıl içerisinde farklı taksitlerle yapılabilirsiniz fakat Gelir İdaresi Başkanlığına sadece bir beyanname belgesi verebilirsiniz. Her bir taksit için farklı beyannameler düzenlemenize gerek yoktur. Aynı zamanda yılın belirli bir döneminde elde edilen kazanca dair vergi ödemesi yapmanız da mümkün değildir.

Gelir Vergisi Beyannamesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Gelir Vergisi Beyannamesi’ni verirken, mükelleflerin hazırlaması ve sunması gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler, mükellefin gelirini, giderlerini ve diğer mali bilgilerini detaylı bir şekilde gösterir, böylece doğru bir vergi hesaplaması yapılabilir. Yıllık gelir vergisi beyannamesi verirken hazırlamanız ve sunmanız gereken belgeler şunlardır:

 • Elde Edilen Gelir Belgeleri: 

-Faturalar: Satış, hizmet veya diğer işlemlerden elde edilen gelirleri gösterir.

-Makbuzlar: Nakit gelirlerin kaydı için.

-Kira Gelirlerini Gösteren Belgeler: Kiradan elde edilen gelirin kaydı için.

-Diğer Gelir Kaynaklarına Dair Dökümanlar: Royalty, telif hakkı gibi diğer gelir kaynakları için.

 • İşletme Belgeleri (İşletme sahipleri için):

  – İşletmenin Yıllık Bilançosu: İşletmenin yıl sonu finansal durumunu gösterir.

  – Gelir Tablosu: İşletmenin yıl içindeki gelir-gider dengesini ve net karını gösterir.

 • Gider Belgeleri:

  – İşletme Giderlerini Gösteren Faturalar: Malzeme, hammadde, ekipman gibi işletme giderleri için.

  – Personel Maaşlarını Gösteren Belgeler: Çalışanların maaş, prim, bonus gibi ödemeleri için.

  – Kira Ödemelerine Dair Makbuzlar: İşletmenin kiralık yerler için yaptığı ödemeleri gösterir.

  – Diğer Masrafları Gösteren Belgeler: Reklam, pazarlama, seyahat gibi diğer işletme giderleri için.

 • Vergi İndirimleri İçin Belgeler: Eğer mükellef, belirli vergi indirimlerinden yararlanmak istiyorsa, bu indirimlere ilişkin belgeler.
 • Kimlik ve İşletme Bilgileri:

  – Mükellefin Kimlik Bilgilerini Gösteren Belgeler: TC kimlik numarası, adres gibi kişisel bilgiler.

  – Ticaret Sicil Numarasını Gösteren Belge: Eğer mükellef bir işletme sahibi ise.

Bu belgeler, Gelir Vergisi Beyannamesi sürecinde doğru ve eksiksiz bir şekilde sunulmalıdır. Özellikle işletme sahibi iseniz bu belgelerin tamamını hazır bulundurmak büyük önem taşımaktadır.

Gelir vergisi beyannamesi ve diğer muhasebe süreçlerinizde karşılaştığınız zorluklarda yanınızdayız! Sorularınız ve destek için Bizim Hesap uzmanlarına ulaşabilir ve profesyonel destek alabilirsiniz. Her adımda yanınızdayız.

SSS

Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Gelir Vergisi, belirli taksitlerle ödenir. Yıllık gelir vergisi, eğer gelir sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşmuyorsa, ilk taksiti mart ayı sonuna kadar, ikinci taksiti ise temmuz ayı sonuna kadar ödenmelidir. Ancak, gelir sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşuyorsa, ilk taksit şubat ayı sonuna, ikinci taksit ise haziran ayı sonuna kadar ödenir.

Gelir Vergisi Beyannamesi Verilmezse Ne Olur?

Gelir Vergisi Beyannamesi’nin belirlenen süre içerisinde verilmemesi durumunda, mükellefler cezai yaptırımlarla karşılaşabilirler. Beyanname verilmemesi veya eksik verilmesi, vergi mevzuatı tarafından ciddi bir ihlal olarak kabul edilir. Bu tür ihlaller, hem maddi cezalara hem de vergi incelemelerine yol açabilir. Bu nedenle, yıllık gelir vergisi beyannamesi zamanında ve doğru bir şekilde verilmeli

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.