02.04.2024

Kurumlar Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Şirketler, yıl boyunca elde ettikleri kazançları vergilendirmekle mükelleftir. Günümüzde pek çok işletme sahibi ve finans profesyoneli için gelir gider takibi ve vergisel yükümlülük konuları oldukça karmaşık ve detaylı hâle gelebilir. Gelir üzerinden alınan dolaysız vergi türü, kurumlar vergisi olarak adlandırılır. Kurumlar vergisi, şirketlerin mali yapısında önemli bir rol oynar. Bu vergi, iş dünyasının finansal rotasını belirlerken bir şirketin büyüklüğü, geliri ve ticaret hacmi ile doğru orantılı olarak değişiklik gösterir. 

Kurumlar vergisi, bir şirketin finansal performansını ve rekabet avantajını doğrudan etkileyen bir gider kalemidir. Vergi ödemeleri, şirketlerin nakit akışını etkilediğinden doğru bir strateji ile bu yükü en aza indirmek mümkündür. Dolayısıyla şirketlerin vergi uzmanlarıyla iş birliği yapmaları ve güncel vergi düzenlemelerini takip etmeleri önemlidir.

Bu vergi, aynı zamanda iş dünyasındaki dengeleri ve rekabeti de şekillendirir. Bu nedenle iş dünyasının tüm paydaşları, ilgili vergi vergi türünün detaylarını öğrenerek finansal başarıya giden yolda kritik bir adım atabilir. Bizim Hesap olarak hazırladığımız bu rehberde kurumlar vergisi hesaplamadan mükellefiyet tanımına, ödeme tarihlerinden beyanname detaylarına kadar  merak edilen tüm konulara değindik.  

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar vergisi, bir şirketin yıllık net kârı üzerinden belirli oranlar dâhilinde alınan bir vergi türüdür. Türkiye’de ticaret, sanayi, ziraat ve meslek faaliyetlerini sürdüren limitet ve anonim şirketler, kooperatifler, dernekler, vakıflar gibi kurumlar bu vergi kapsamında değerlendirilir. Temelde şirketlerin elde ettiği kârın bir bölümü devlete vergi olarak ödenmiş olur. 

Bu vergi türü, Türkiye’de 5520 sayılı “Kurumlar Vergisi Kanunu” ile düzenlenmiştir. Şirketler, yıl içinde elde ettikleri ticari kazançlarını beyan ederek bu miktar üzerinden belirlenen oranda vergi öder. Yapılacak ödeme, bir önceki yılın kazançlarına dayanarak hesaplanır.

Kurumlar Vergisinin Ekonomik Unsurları Nelerdir?

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun birinci maddesine göre verginin kapsamını belirleyen ekonomik unsurlar oldukça çeşitlidir. Verginin temelini oluşturan unsurlar ise şu şekilde sıralanabilir: 

 • Anonim, limitet, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, bu verginin konusu içindedir. Bu şirket türleri, kârları oranınca vergilendirilir.
 • Kooperatif yapıdaki işletmeler de kurumlar vergisi kapsamında değerlendirilir. Kooperatiflerin elde ettikleri gelirler, vergilendirme sürecine tabi tutulur.
 • Devlete ait iktisadi kamu kuruluşları, kurumlar vergisi mükellefidir. 
 • Dernekler ve vakıflar bünyesinde faaliyet gösteren iktisadi işletmeler; sendikalar, dernekler ve cemaatler, bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. 
 • İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek oluşturduğu iş ortaklıkları, kurumlar vergisi kapsamında yer alır. 

Kurumlar vergisinin kapsamını oluşturan bu ekonomik unsurlar, vergi sisteminin temel dayanak noktalarını oluşturur. İşletmelerin ve bireylerin bu kapsamda olup olmadıklarını bilmeleri, vergi politikalarının etkin bir biçimde uygulanmasına katkı sağlar.

Kimler Kurumlar Vergisi Mükellefidir?

Ülkemizde gerçek usulde vergilendirilen ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançları, geçici vergi kapsamında değerlendirilir. Bu nitelikteki kazançlar, kurumlar ve gelir vergisi olarak vergilendirmeye tabi tutulur. Dilerseniz kurumlar vergisi mükelleflerine dair detaylara değinelim. 

Tam Mükellefiyet ve Dar Mükellefiyet Nedir?

Tam ve dar mükellefiyet, kurumlar vergisi uygulamalarında önemli kavramlardır. Tam mükellefiyet, verginin konusuna dâhil olan kurumların Türkiye içinde veya dışında elde ettikleri tüm kazançlarının vergilendirilmesini ifade eder. 

Dar mükellefiyet kapsamında olan kurumlar ise iş merkezlerinin Türkiye’de bulunmaması hâlinde sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilir. Kanuni merkez, kuruluş belgelerinde veya sözleşmelerinde belirtilen resmî adrestir. Bu iki kavram, kurumların vergilendirme açısından hangi rejime tabi olacaklarına karar verirken dikkate alınır.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nedir?

Her kurum, elde ettiği vergiye tabi kazancın tamamı için bir beyanname sunmak durumundadır. Yani bir kurumun şubeleri, ajansları, alım-satım birimleri veya imalathaneleri olması fark etmeksizin tüm bu unsurlar için ayrı ayrı beyanname verilmesi gerekmez. E-Beyanname sistemi, mükelleflere elektronik ortamda beyanname gönderme kolaylığı sağlar. Böylelikle kurumlar vergisi beyannamesi işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanabilir. 

Vergi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Kurumlar vergisi beyannamesi, muhasebe döneminin sona erdiği ayı takip eden dördüncü ayın başından, aynı ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine sunulur. Bu süre zarfında mükellefler, kurumlarının faaliyet gösterdiği yerin vergi dairesine beyannamelerini iletmelidir. E-Beyanname kullanıcıları ise ilgili belgeyi elektronik ortamda kurumlar vergisi son ödeme tarihinin gece yarısına kadar gönderebilir. 

Kurumlar Vergisi Dönemine Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kurumlar vergisi dönemine hazırlık yaparken şirketlerin dikkate almaları gereken birkaç önemli husus bulunur. Vergi dönemine hazırlanırken şunlara dikkat etmelisiniz: 

 • Kurumlar vergisi muhasebe kaydının düzenli ve hatasız bir şekilde tutulması büyük önem arz eder. Gelir ve giderlerin doğru bir şekilde kaydedilmesi, beyannamenin hatasız hazırlanmasını sağlar.
 • Vergi denetimine karşı hazır olabilmek için tüm belgelerin ve faturaların düzenli bir şekilde saklanması gerekir. 
 • Şirketler, kurumlar vergisi istisnalarını mutlaka takip etmeli, avantajlardan nasıl yararlanabileceklerini değerlendirmelidir. Örneğin; indirimli kurumlar vergisi ödemeleri, işletmelerin mali yükünü azaltabilir. 
 • Şirket personeli, vergi mevzuatındaki güncellemelere hâkim olmalı ve vergi avantajlarından en iyi şekilde yararlanabilmek için gerekli eğitimleri almalıdır.
 • Bir mali danışman veya muhasebe uzmanı ile çalışmak, vergi süreçlerini daha etkili ve doğru yönetmeye yardımcı olabilir. Uzman görüşleri, kurumlar vergisi tahakkuk kaydı ve planlama stratejilerinde kritik bir rol oynayabilir.
 • Şirketler, her an vergi denetimine tabi tutulabilecekleri bilinciyle hareket etmeli ve denetimlere karşı hazırlıklı olmalıdır. Bu noktada kurumlar vergisi matrah artırımı, şirketlerin vergi beyanlarını artırarak denetlemelerden muaf olmasını sağlayan bir uygulamadır. 

Tüm bunlara ek olarak vergi dönemi içinde ödenmesi gereken tutarların düzenli olarak takip edilmesi ve ödemelerin zamanında yapılması önemlidir. Gecikmeler, ceza ve faiz uygulamaları ile sonuçlanabilir. Bu noktalara dikkat eden şirketler, vergi dönemine daha hazırlıklı bir şekilde girebilir ve süreçleri daha etkin bir şekilde yönetebilir. 

Kurumlar Vergisi Oranları Nasıldır?

Kurumlar vergisi oranı, her yıl bütçe kanunu ile belirlenir. Şirketler, net kazançları üzerinden bu orana göre vergi öder. Vergi matrahı, şirketin ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerden yasal düzenlemelere uygun olarak çeşitli giderlerin düşülmesiyle hesaplanır.

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar vergisi ödemeleri, mükelleflerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri toplam safi kazançları üzerinden hesaplanır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen oran, safi kazanca eklenerek vergi hesaplaması yapılır. Safi kazanç, bir kurumun faaliyetleri sonucunda elde ettiği gelirin maliyetlerden düşülmesiyle elde edilen net kâr miktarını ifade eder.

Söz konusu vergi, her takvim yılı içerisinde 4 defa olmak üzere üç ayda bir ödenen geçici vergilerle tahsil edilir. Ödenen toplam geçici vergiler, mükellefin yıl sonunda ödeyeceği kurumlar vergisinden düşülerek net vergi yükü belirlenir.

Bizim Hesap ile İşletmenizin Finansal Durumunu Kolaylıkla Takip Edin

Bizim Hesap, işletmenizin finansal durumunu kolaylıkla takip etmenizi sağlayan güçlü bir finansal yönetim aracıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen oranlara göre kurumlar vergisini hesaplamak, geçici vergileri ödemek ve mali durumu gözden geçirmek, artık daha hızlı ve etkili olabilir. İşletmenizin finansal başarıya götürecek olan yolda ilk adımınızı atmak ve mali yönetim süreçlerinizi optimize etmek için Bizim Hesap’ı keşfedin!

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.