20.02.2020

2020 Yılı Damga Vergisi Oran ve Tutarları

2020 Yılı Damga Vergisi Oran ve Tutarları

2020 yılında damga vergisi kanununda da yeni bir düzenleme getirildi. Konuya ilişkin detaylara hemen göz atabilirsiniz.

Gelir vergisi kanunu kapsamında yapılan düzenlemelerin yanı sıra 2020 yılında damga vergisi bazında da bazı değişiklik söz konusu oldu. Her bir kalemi gösteren listeyi sizin için hazırladığımız yazıda bulabilirsiniz.

Akitlerle İlgili Kağıtlarda Damga Vergisi

Bu kağıtlarla ilgili olarak belli bir parayı içeren kağıtlar bazındaki yeni oranlar:

 • Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler için: Binde 9,48
 • Mukavele süresi baz alınarak kira bedeli üzerinden kira mukavelenameleri: Binde 1,89
 • Kefalet, teminat ve rehin senetler: Binde 9,48
 • Tahkimnameler ve sulhnameler: Binde 9,48
 • Belli bir parayı taalluk edenler de dahil olmak üzere fesihnameler: Binde 1,89
 • Karayolları Trafik Kanunu’na uygun olarak kaydı ve tescili yapılmış olan ikinci el araçların satış ve devri: Binde 1,89
 • Yatırım taahhüdü bulunan dahil ön izin, irtifak hakkı ya da kullanma izni süresi göz önüne alınarak bulunacak bedel bazında hazinenin özel mülkiyetinde ve devletin hüküm ve tasarrufu altına bulunan taşınmazlara ilişkin öz izin, irtifak hakkı ya da kullanma izni sözleşmeleri: Binde 9,48
 • Resmi bir şekilde düzenlenmiş olan gayrimenkul satış vaadi olan sözleşmeleri için: Binde 0
 • Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleti yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler: Binde 9,48
 • İlgili Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (6502 sayılı kanun) bağlı olarak düzenlenen:
  • Taksitle satış sözleşmeleri: Binde 9,48
  • Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri: Binde 0
  • Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmleri: Binde 9,48
  • Paket tur sözleşmeleri: Binde 9,48
  • Abonelik sözleşmeleri: Binde 9,48
  • Mesafeli satış sözleşmeleri: Binde 9,48
  • 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler: Binde 9,48
 • 6446 sayılı elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
  • Toptan elektrik satış sözleşmeleri: Binde 9,48
  • Perakende elektrik satış sözleşmeleri: Binde 9,48
 • İlgili Doğal Gaz Piyasası Kanununa (4646 sayılı kanun) bağlı olarak düzenlenen:
  • Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler: Binde 9,48
  • Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler: Binde 9,48
 • Resmi şekilde düzenlelen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri: Binde 0
 • Resmi şekilde düzenlelen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri: Binde 0
 • Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri: Binde 0
 • Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri: Binde 0

Bu kağıtlarla ilgili olarak belli bir parayı içermeyen kağıtlar bazındaki yeni oranlar:

 • Tahkimnameler: 89,10 TL
 • Sulhnameler: 89,20 TL
 • Turizm sektörü işletmeleri ile seyahat acentelerinin beraber düzenledikleri kontenjan konusu olan sözleşmeleri: 500,80 TL. Bu madde bazında belli parayı ihtiva edenler için de aynı miktar geçerlidir.

Kararlar ve Mazbatalara Dair Olan Damga Vergileri

 • Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları için:
  • Belli parayı içerenler: Binde 9,48
  • Bellii parayı içermeyenler: 89,10 TL
 • İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları: Binde 5,69

Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlara Dair Olan Damga Vergileri

 • Ticari ve mütedavil senetler için:
  • Emtia senetleri için:
   • Makbuz senedi (Resepise): 30,70 TL
   • Rehin senedi (Varant): 18, 10 TL
   • İyda senedi: 2,90 TL
   • Taşıma senedi: 0,80 TL
  • Konşimentolar:18,10 TL
  • Deniz ödüncü senedi: Binde 9,48
  • İpotekli borç senedi, irat senedi: Binde 9,48
 • Ticari belgeler için:
  • Menşe ve Mahreç şahadetnameleri: 30,70 TL
  • Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri için:
   • Bilançolar: 68,70 TL
   • Gelir tabloları: 32,90 Tl
   • İşletme hesabı özetleri: 32,90 TL
   • Barnameler: 2,90 TL
   • Tasdikli manifesto kopyaları: 13,40 TL
   • Ordinolar: 0,80 TL
   • Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları: 13,40 TL

Makbuzlar ve Diğer Kağıtlara Dair Olan Damga Vergileri

 • Makbuzlar için:
  • Avans olarak yapılanlar dahil olmak üzere, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı içeren makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar: Binde 9,48
  • Maaş, ücret, huzur hakkı, aidat, gündelik, ihtisas zammı, yemek ve mesken bedeli, ikramiye, harcırah, tazminat vb. her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılan cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar: Binde 7,59
  • Ödünç alınan paralar için verilen makbuzar veya bu mahiyetteki senetler: Binde 7,59
  • İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paaralar için düzenlenen makbuzlar: Binde 7,59
 • Sadece bir nüshası vergiye tabi olması koşuluyla beyannameler için:
  • Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi: 0,80 TL
  • Vergi beyannameleri için:
   • Yıllık gelir vergisi beyannameleri: 89,10 TL
   • Kurum vergisi beyannameleri: 119,00 TL
   • Katma değer vergisi beyannameleri: 58,50 TL
   • Muhtasar beyannameler: 58,50 TL
   • Damga vergisi hariç olmak üzere diğer vergi beyannameleri: 58,80 TL
  • Gümrük idarelerine verilen beyannameler: 119,00 TL
  • Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler: 43,70 TL
  • Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri: 43,70 TL
  • 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşan beyannameler: 69,70 TL
 • Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 TL fazla olan maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri: 0, 80 TL

Damga vergisine konu olacak işlemlerinizi öğrenmek ve bu işlemlerinize dair güncel damga vergisi oranları hakkında detaylı bilgi almak için muhasebeciniz veya mali müşaviriniz ile görüşebilirsiniz.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.