25.12.2023

Amortisman Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Amortisman Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Amortisman, işletmelerin mali tablolarında duran varlıkların zaman içindeki değer kaybını nasıl yansıttıklarını anlamak için kullanılan bir kavramdır. Bu süreç, varlıkların ekonomik ömrü boyunca maliyetlerinin dönemlere yayılmasını ve gider olarak kaydedilmesini içerir. Bu blog yazısında, amortismanın ne olduğu, farklı türleri, hesaplama yöntemleri ve işletmelere etkileri gibi konuları kapsamlı bir şekilde ele alacağız.

Amortisman Nedir?

Amortisman, işletmelerin duran varlıklarının aşınma, eskime veya yıpranma payı anlamına gelir. Bu kavram, işletmelerin satın aldıkları varlıkların ekonomik ömrü boyunca maliyetlerini dönemlere yayarak gider olarak kaydetmelerini sağlar. Amortisman, işletmenin mali yapısını ve vergi yükümlülüklerini doğru yansıtmasına yardımcı olur, böylece varlıkların değer kaybı dönemsel olarak muhasebeleştirilir.

Amortisman kavramı genellikle fiziksel varlıklar (örneğin binalar, araçlar veya makine) ile ilişkilendirilir ancak fikri mülkiyet hakları gibi somut olmayan varlıklar da amortismana tabi tutulabilir. Bu varlıkların değeri kullanım süresi boyunca düşer ve bu değer düşüşü işletmenin gelir tablosunda amortisman olarak gösterilir.

Amortisman Çeşitleri Nelerdir?

Amortisman çeşitleri, işletmelerin duran varlıklarının değer kaybını hesaplama yöntemlerine göre farklılık gösterir. Bu çeşitlilik, işletmelerin mali durumlarını ve vergi yükümlülüklerini daha etkin yönetmelerine olanak tanır. Aşağıda, işletmelerin en sık kullandığı amortisman türleri ve özellikleri yer almaktadır.

Düz Amortisman

Düz amortisman, bir varlığın maliyetinin, faydalı ömrü boyunca eşit yıllık tutarlarda gider olarak dağıtılmasını ifade eder. Bu yöntem, özellikle sabit bir amortisman oranı uygulayarak, maliyetin dönemlere eşit olarak dağıtılmasını sağlar.

Fevkalade Amortisman

Fevkalade amortisman, olağanüstü durumlar sonucunda varlıkların değer kaybını hesaplamak için kullanılır. Yangın, sel, deprem gibi doğal afetler sonucu varlıkların değerinin kısmen ya da tamamen kaybolması durumunda bu yöntem tercih edilir.

Eşit Tutarlı Amortisman

Eşit tutarlı amortisman, varlığın maliyetinin faydalı ömrüne bölünerek her yıl için eşit tutarların gider olarak kaydedilmesini içerir. Bu yöntem, varlığın maliyetinin zaman içinde dengeli bir şekilde giderleştirilmesini sağlar ve özellikle düzenli gelir-gider dengesi olan işletmeler için uygundur.

Amortisman Nasıl Çalışır?

Amortisman Nasıl Çalışır?

Bir varlık satın alındığında, bu varlığın kullanım ömrü boyunca yavaş yavaş değer kaybedeceği kabul edilir ve amortisman bu değer kaybını yıllık olarak hesaplar. Bu hesaplama, işletmenin kârını etkileyen önemli bir faktördür ve vergi ödemelerini azaltma potansiyeli taşır. Amortisman değeri, işletmenin bilanço esasına göre tutulan defterlerinde dikkatlice kaydedilir ve bu süreç, toplam gelirden düşülen maliyetler aracılığıyla net gelirin hesaplanmasına yardımcı olur.

Amortismanın doğru hesaplanması, vergilenebilir geliri azaltarak şirketlerin vergi yükümlülüklerinde tasarruf sağlar. İşletmeler, satın aldıkları varlıkların maliyetlerini, bu varlıkların ekonomik ömürleri boyunca dönemlere yayarak gider olarak kaydederler. Bu süreç, işletmenin mali yapısını ve vergi yükümlülüklerini doğru bir şekilde yansıtmasını sağlar. 

Hangi Varlıklara Amortisman Ayrılır?

Amortisman ayrılacak varlıklar, işletmelerin uzun süreli kullanımı için satın aldığı, yıpranabilir, eskimeye ya da değer kaybına maruz kalan maddi varlıklardır. Bu varlıkların belirli bir bölümünün, net defter değer üzerinden amortisman hesaplamasına tabi tutulması, işletmenin mali durumunu ve vergi yükümlülüklerini doğru bir şekilde yansıtır. 

Amortismana tabi tutulabilecek varlıklar arasında gayrimenkuller, demirbaşlar, araçlar, mobilyalar, telif hakları gibi maddi varlıklar yer alır. Bu varlıklar, işletmenin faaliyetleri için gerekli olup, genellikle bir yıldan uzun süre kullanılırlar.

Amortisman Neden Ayrılır?

Amortisman ayırma, işletmelerin mali tablolarında duran varlıklarının zaman içindeki değer kaybını gerçekçi bir şekilde yansıtmak için yapılan bir muhasebe işlemidir. Bu süreç, varlıkların ekonomik ömrü boyunca yıpranma, aşınma veya eskime paylarını dönemsel olarak gider olarak kaydetmeyi içerir. 

Amortisman ayırma koşulları, varlığın işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranabilir veya eskimeye maruz kalabilecek bir yapıda olması ve belirlenen bir mali değerin üzerinde olması gibi faktörlere bağlıdır. Amortisman ayırma, işletmelerin gelir-gider dengesini doğru bir şekilde yansıtmasına ve vergi yükümlülüklerini etkin bir şekilde yönetmesine olanak tanır.

Amortismanın İşletmelere Etkisi Nedir?

Amortismanın işletmelere etkisi, mali tabloların doğru bir şekilde yansıtılmasından vergi yükümlülüklerinin azaltılmasına kadar geniş bir yelpazede değerlendirilebilir. İşletmeler, satın aldıkları varlıkların amortismana tabi tutulmasıyla, bu varlıkların ekonomik ömrü boyunca yıpranma, aşınma veya eskime paylarını dönemsel olarak gider olarak kaydederler. Bu süreç, varlığın amortismana tabi tutulmasını gerektiren herhangi bir yıl içinde başlar ve ömrü boyunca devam eder.

Amortisman, işletmelerin finansal raporlamalarında önemli bir rol oynar. Varlığın maliyeti, faydalı ömrü boyunca dönemlere yayılarak gider olarak kaydedilir. Bu, işletmenin gelir-gider dengesini doğru bir şekilde yansıtmasına ve vergi yükümlülüklerini etkin bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Amortisman, işletmelerin bilanço esasına göre defter tutmaları durumunda, varlıkların net defter değerini doğru bir şekilde yansıtır ve vergi avantajları sağlar. 

Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Amortisman hesaplanması, işletmelerin duran varlıklarının değer kaybını zaman içinde dengeli bir şekilde hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu süreç, varlığın maliyetini, ekonomik ömrü boyunca dönemlere yayarak gider olarak kaydetmeyi içerir. Amortisman hesaplama yöntemleri, varlığın türüne ve işletmenin tercihlerine göre değişiklik gösterir.

Düz amortisman metodu için hesaplama işlemi, bir varlığın ömrü boyunca her yıl için sabit bir miktar amortismana tabi tutulur. Örneğin, ABC Şirketi 100.000 TL değerinde bir makine satın aldı ve makinenin kullanım ömrünü 10 yıl olarak tahmin etti. Yıllık amortisman miktarı 100.000 TL / 10 yıl = 10.000 TL/yıl olarak hesaplanır. İlk yılın sonunda, iş makinesinin değeri şirketin defterlerinde 90.000 TL olarak gösterilecektir.

Artan oranlı amortisman hesaplanması bir varlığın ilk yıllarında daha hızlı değer kaybetmesine dayanır. Örneğin, XYZ Şirketi 100.000 TL değerinde bir makine satın aldı ve makinenin tahmini kullanım ömrü 5 yıldır. İlk yıl için %20, ikinci yıl için %30, üçüncü yıl için %40 oranında amortisman uygulanır. Buna göre, ilk yıl amortisman gideri 20.000 TL, ikinci yıl 30.000 TL, üçüncü yıl 40.000 TL olarak hesaplanır.

Azalan bakiyeler yöntemi için ise varlık değerinin her yıl belirli bir yüzdesi kadar amortismana tabi tutulur. Örneğin, ABC Şirketi’nin stoklarının maliyeti 100.000 TL ve cari değeri 80.000 TL olduğunu varsayalım. İlk yıl için amortisman tutarı (100.000 TL / 5 yıl) x 2 = 40.000 TL, ikinci yıl için (100.000 TL – 40.000 TL) / 5 yıl x 2 = 24.000 TL olarak hesaplanır.

Bu yöntemlerin hangisinin kullanılacağı tamamen işletmenin finansal stratejisine ve varlık portföyünün özelliklerine bağlıdır. Bir yöntemin seçimi konusunda profesyonel bir muhasebeciden yardım almak genellikle en iyi yaklaşımdır. Bu sayede işletmeler hem maliyetleri kontrol altına alabilir hem de uzun vadeli planlamalarını daha verimli şekilde gerçekleştirebilir.

2023 Amortisman Sınırı Nedir?

2023 yılı için Vergi Usulü Kanunu (VUK) 490. Genel Tebliği kapsamında belirlenen amortisman sınırı 4.400 TL olarak açıklanmıştır. Bu sınır, KDV hariç tutarlar dikkate alınarak uygulanmakta ve işletmelerin demirbaş ve amortisman hesaplamalarında temel bir kriter olarak kullanılmaktadır. Bu sınırın altındaki KDV hariç tutara sahip olan demirbaşlar, “Gider Sayılan Demirbaşlar” hesabı altında izlenebilir ve bu tutar aynı zamanda Fatura Kesme Sınırı olarak da dikkate alınır. Bu düzenleme, işletmelerin mali planlamalarında ve vergisel yükümlülüklerinde önemli bir rol oynar.

Amortisman Süresi Ne Kadar?

Amortisman süresi, bir duran varlığın amortismana tabi olabilmesi için işletmede kullanılması gereken minimum süreyi ifade eder. Genel olarak, bir iktisadi kıymetin faydalı ömrünün bir yıldan uzun olması gerekmektedir. Bu süre, varlığın türüne ve işletmenin faaliyet alanına göre değişiklik gösterebilir. Vergi Usul Kanunu ve ilgili genel tebliğlerde belirtilen faydalı ömürler, çeşitli duran varlıklar için farklı yıllar olarak tanımlanmıştır.

Hemen Tanışalım

BizimHesap ile şirketinizin Ön Muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv ve tüm e-Ticaret operasyonunu tek platform üzerinden verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.